Advokátní kancelář poskytuje služby zejména v těchto oblastech:

 

Obchodní právo

 • obchodní smlouvy a dohody související s podnikáním, jejich příprava, sepisování, připomínkování a revize,  vymáhání nároků z obchodněprávních vztahů, zastupování  v  soudním a rozhodčím řízení
 • advokátní úschovy pro zajištění plnění v obchodně právních vztazích
 • zakládání a správa společností ,  změny obchodních společností a družstev,  účast na valných hromadách a zápisy z valných hromad, včetně zajištění notářských zápisů
 • přeměny společností, fúze a akvizice

 

Občanské právo:

 • kupní  smlouvy, darovací smlouvy, závazkové právo
 • postoupení práv a povinností, převzetí závazků
 • smlouvy o půjčkách, uznání dluhu
 • dohody o narovnání, smírná řešení, dohody o  splátkách, splátkové kalendáře

 

Pracovní právo:

 • pracovně právní porady a konzultace, vymáhání pracovně právních nároků zaměstnanců i zaměstnavatelů,  vymáhání náhrady škody z pracovně právních vztahů, školení zaměstnanců i zaměstnavatelů  a  semináře z oblasti pracovně právních vztahů se zaměřením na praktická řešení

 

Právo nemovitostí:

 • kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytových družstvech,  advokátní úschovy kupních cen a cen za převod členství,
 • nájemní a podnájemní  smlouvy,  nájmy nebytových prostor
 • právní služby facility managementu
 • spolupráce s realitními kancelářemi

 

Komplexní právní audit

 • posouzení korporátních právních dokumentů a právních vztahů
 • posouzení právních vztahů a dalších záležitostí společnosti či podnikatele
 • posouzení vlastnických či nájemních a jiných užívacích právních vztahů
 • právní revize smluv, dohod a jiných dokumentů společnosti či podnikatele, posouzení jejich souladu s právními předpisy
 • právní revize pracovních a dalších pracovněprávních smluv a vztahů, posouzení jejich souladu s platným zněním zákoníku práce a dalšími pracovněprávními předpisy
 • právní posouzení vnitřních norem a předpisů společnosti či podnikatele
 • posouzení správnosti a výhodnosti smluv a dalších dokumentů
 • upozornění na právní vady a rizika posuzovaných smluv a dokumentů
 • návrhy na odstranění případných vad a nedostatků dokumentů a ostatních rizik
 • právní posouzení projektů, due dilligence
 • právní posouzení obchodních a jiných transakcí
 • právní posouzení probíhajících a hrozících soudních a dalších sporů z hlediska postavení klienta
 • vypracování komplexních právních posudků, právní rozbory

 

Vymáhání pohledávek:

 • právní upomínky placení pohledávek
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v soudním, rozhodčím a exekučním  řízení
 • smírná řešení, uznání dluhu, dohody o splátkách, splátkové kalendáře, dohody o narovnání

 

Ostatní služby:

 • ověřování podpisů (po předchozí telefonické dohodě včetně sobot a nedělí)
 • advokátní úschovy peněžních prostředků, listin a ostatních depozit
 • smlouvy o úschově peněžních prostředků
 • smlouvy o úschově kupních cen a ostatních depozit
 • lektorská činnost pro společnosti a podnikatele v oblasti pracovního práva, pracovněprávních vztahů a dalších oblastí práva
 • zastupování před rejstříkovými soudy
 • zastupování před živnostenskými úřady
 • právní vztahy mezi společníky, akcionáři a společnostmi
 • účast při obchodních jednáních
 • obstarání sídel společností, vypracování souvisejících právních dokumentů a zajištění zápisu změny sídla do obchodního rejstříku